Sunday, July 6, 2014

ျပည္ေတာ္နာမည့္ စီမံကိန္းမ်ားကို ရပ္ႀကပါရန္ပန္ႀကားျခင္း။၁) အိမ္အကူအျဖစ္ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားကုိ ျပည္ပနိုင္ငံမ်ားသို ့ ပို ့ျခင္းႏွင့္ပတ္သက္ျပီး စာေရးသူ ကၽႊန္ေတာ္တို ့ ေဖေဖာ္ဝါရီထဲကပင္ မလႊတ္ေစလိုေႀကာင္း၊ အေႀကာင္းျပခ်က္မ်ားျဖင့္ တင္ျပျပီး ျဖစ္ပါ၏။ “လူတင္ပါမွ ႏြားက်ားကိုက္” ဆိုသည့္ ျမန္မာစကားဆိုရိုးရိွပါသည္။ အကယ္စင္စစ္ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားကို ေရာင္းကုန္သဖြယ္ သေဘာထားကာ နုိင္ငံျခားတိုင္းျပည္မ်ားသို ့ပို ့ လိုသူမ်ားက ျမန္မာစီးပြားေရးသမား ပဲြစားမ်ား ပင္ျဖစ္ပါသည္။ What is nationalism? အမည္ျဖင့္ တင္ျပထားေသာ ေဆာင္းပါးကို ဖတ္ရႈ ႀကပါ။၂) အေထြေထြ အလုပ္သမားအျဖစ္ အင္ဒီးယား နွင့္ တရုတ္နိုင္ငံသို ့ မပို ့သင့္ပါ။ သူတို ့၏ အလုပ္သမားမ်ား ကိုပင္ စကၤာပူနိုင္ငံကိုေစလႊတ္   ေအာက္ေျခသိမ္း အလုပ္မ်ားလုပ္ေနသည္ ကိုေတြ ့ရသည့္ အတြက္ ထိုတိုင္းျပည္မ်ားတြင္ ထိုက္တန္ေသာ လုပ္အားခ မရနိုင္သည္မွာ ရာႏႈန္းျပည့္ ေသခ်ာပါသည္။
၃) တကယ္လုပ္သင့္သည္မွာကား၊ လူမ်ိဳးေရး၊ ဘာသာေရး ပဋိပကၡမ်ား ပေျပာက္ေအာင္ေဆာင္ရႊက္ျပီး နိုင္ငံေရးတည္ျငိမ္ေအာင္ဖန္တည္းျခင္း ျဖစ္၏။ သို ့မွသာ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံလိုသူမ်ားက စိတ္ခ်ယံုႀကည္စြာ ဝင္လာရဲေပမည္။ အစဥ္အလာႀကီးမားသည့္ ဂ်ပန္နုိင္ငံက “National Panasonic – Masushita Coporation” သည္ စက္ရံုတည္ေဆာင္ျပီး ထုတ္လုပ္ေရး လုပ္ရန္ ေလာေလာဆယ္မွာ အစီအစဥ္ မရိိွဟု ဆို၏။ ဂ်ပန္လုပ္ငန္းရွင္ ကုမ္ပဏီႀကီးမ်ား ျမန္မာျပည္တြင္ အမွန္ပင္ စက္ရံု အလုပ္ရံုမ်ားဖြင့္လို သည္မွာေသခ်ာ၏။ သို ့ေသာ္ စိတ္ခ်ယံုႀကည္နိုင္မႈ မရိွသျဖင့္ မလုပ္လိုေသးျခင္း ပင္ျဖစ္ေပမည္။ ယင္းတို ့ယံုႀကည္စိတ္ခ်နိုင္ေအာင္ နိုင္ငံေတာ္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးနိုင္မွသာ အဆိုပါ ရင္းႏွီးျမွပ္ႏွံမႈမ်ိဳးကို ဆဲြေဆာင္နိုင္ေပမည္။
ငါးပြက္ရာ ငါးစာခ် ဆိုသကဲ့သို ့ သူမ်ားတိုင္းျပည္မ်ားက မဖြယ္ရာေသာ အေႀကာင္းမ်ားေႀကာင့္ သူတို ့မိန္းကေလးမ်ားကို အိမ္အကူ (maid) အျဖစ္ မလႊတ္ေတာ့ဘူးဆိုေတာ့ မွ ကိုယ့္အတြက္ အခြင့္ေကာင္းဟု ယူဆႀကသည့္ ပဲြစားမ်ားကေတာ့ “ဘနဖူး သိုက္တူးမည့္ လူစားမ်ား” ျဖစ္ႀကပါ၏။
အဘတို ့လည္း သတိႀကီးႀကီးထားႀကပါ။ အဘတို ့ ကိုလည္း အႏွီပဲြစားမ်ား လွည့္စားေကာင္း လွည့္စားနိုင္ပါသည္။ ျမန္မာမိန္းကေလးမ်ားမွာေတာ့ စရိတ္စက (ပြဲစားခ၊ေလယဥ္ခ စသည္)ကို  အေႀကြးစနစ္ျဖင့္ ေႀကြးတင္ျပီးမွ ကၽႊန္ခံရန္သြားရျခင္းျဖစ္ပါ၏။ မိန္းခေလးမ်ား ချမာ ကိုယ့္စရိတ္ကိုေပး အေႀကြးတင္ခံျပီးမွ ကၽႊန္ခံရန္လာရျခင္း ျဖစ္၏။ လႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဗိုလ္မင္းတို ့ စဥ္းစားဆင္ျခင္ေတာ္မူႀကပါ။ မသင့္ေလွ်ာ္သည္ကို တားဆီးနိုင္ရန္ေဆာင္ႀကဥ္းေတာ္မူႀကပါ။

ကိုယ့္တိုင္းျပည္ထဲမွာ လယ္သူမေလးမ်ား ျဖစ္ခ်င္ျဖစ္ပါေစ။ အိမ္အကူေတာ့ မျဖစ္ေစခ်င္ပါ။ဆရာေတာ္ အရွင္အဂၢစာရ ေဟာႀကားတဲ့ တရားကိုနာျပီး လိုက္နာက်င့္ႀကံႀကပါ။
 

No comments:

Post a Comment