Thursday, February 27, 2014

အာဇာနည္ေန.- ၁၉ ဇူလုိင္မေမ့နုိင္ (updated on 10th March 2014)ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း ကုိလုပ္ႀကံမႈလား။ ဗမာတျပည္လုံးနဲ့လူထုႀကီးကုိလုပ္ႀကံမႈလား။

ဦးေစာက ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိအျငိဳးနဲ. လုပ္ႀကံတာဆုိရင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္တဦးတည္းကုိသာ လုပ္ႀကံမွာေပါ့။ တကယ္ေတာ့ ဗမာနုိင္ငံရဲ့ အဓိကေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ လုပ္ႀကံခဲ့တာ။There are also his colleagues,leaders and cabinet members namely Thakhin Mya, Deedok U Ba Cho (A Burman-Shan),Mhan Ba Khaing (A Karen), U Ba Win (the older brother of Gen Aung San),Sao San Htun(မုိင္းပြန္ ေစာ္ဘြားႀကီး စပ္စံထြန္း (၁၉ဝ၇ - ၁၉၄၇ ,Chapha of Mounpong), and U Razak (A Burman Muslim).  ဒါဟာ ဗမာနုိင္ငံနဲ့ လူထုကုိ နလံမထူနုိင္ေအာင္ အေသသတ္ခဲ့တာ။ အဲ့ဒီ အက်ိဳးဆက္ကုိ ဒုိ.ဗမာေတြ အခုထိ ခံစားေနရတုံး မဟုတ္လား။ ဦးေစာက လည္း ဓားစာခံ (scapegoat) ျဖစ္ခဲ့တယ္။လုပ္ႀကံသူေတြက ဦးေစာကုိလည္း ရွင္းခ်င္လုိ. ဒီလုိလုပ္ႀကံခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ဗမာနုိင္ငံရဲ့ ဦးေခါင္းနဲ့တူတဲ့ အရည္အခ်င္း ျပည့္ဝတဲ့ ေခါင္းေဆာင္ေတြကုိ လုပ္ႀကံသတ္ျဖတ္ခဲ့တာ ေပၚလြင္ ထင္ရွားတယ္။
ဗိုလ္ခ်ဳပ္ကုိ ရည္ညြန္းျပီး ဦးေက်ာ္ျငိမ္း ေျပာခဲ့တယ္။ He had to die. တဲ့။ Refer the followings. Click on the text below.

သူ(ဦးေက်ာ္ျငိမ္း) ဒီလုပ္ႀကံမႈႀကီးကုိ ႀကဳိသိခဲ့သလား။ဆက္ျပီးရွာေဖြေလ့လာရေပဦးမည္။ For the purpose of historical writing it needs further investigation to find true facts not fictions.
 See the following notes from
" By Shelby Tucker (2001) Burma: Curse of Independence"


May-June 1947.
   First sign of trouble. Split in AFPFL. National Socialist section and Communists begin openly criticize U Aung San and his new policies of rehabilitation and civil postings. A period of general unrest and uncertainty. U Aung San begins losing his hold on the ‘mass’. Defiance strikes threaten to start and widespread non-cooperation with his policies, financial retrenchment and new administration schemes and projects. National Socialists under leadership of U Kyaw Nyein begin big scale ‘dacoity’ attacks in Delta areas under cover of Communist rebellion in Central Burma area. U Aung San strongly condemns ‘dacoity’, a political weapon of his own creation now being used by his new opponents---the National Socialists.
    AFPFL [and] PVO compete in political ‘dacoity’ for party funds and arms. Bribery, corruption and jobbery rife. U Aung San’s city Hall speech in mass rally strongly condemns corruption and removes U Ba Pe from Cabinet in connection with widely known Excise bribe scandal reported to involve U Ba Pe, U Tin Tut and Kyaw Nyein.
    The latter two in UK. U Aung San expresses his disgust and strong determination to dismiss Kyaw Nyein from office on his return. Socialist followers in AFPFL resent this and determine to save their leader, Kyaw Nyein. Hence public widely believe [Kyaw Nyein] commenced plot of assassination. U Saw made scapegoat. True or otherwise, this is widely believed by public and some claim to have material evidence to support their views.[14]

[14]. J.W. Baldwin, memorandum, ‘Latest Development- Political Situation in Burma to 6th November 1947’, attached to note, Lord Pethick-Lawrence to Sir Gilbert Laithwaite, 19 December 1947 (BL OIOC; M/4/2736), altered by minor orthographical corrections.


P/145  Burma: Curse of Independence
Would be a crime, were it done by the defence. Ba Nyunt, Thu Kha, Khin Maung Yin and Maung Ni were all spared. After examining the evidence, Saw’s defence counsel, Derek Curtis-Bennet, KC, declared unequivocally that it was ‘cooked’[42] and it is perhaps relevant that Saw protested his innocence even as he went to the gallows. One has to bear in mind that neither the British nor the League wanted a distruption in completing the transition to independence, and, after the handing over of power to the interim government, its home member, Kyaw Nyein, was in charge of the police[43] and the courts. Saw knew this and urged the governor to ‘approach His Majesty’s Government to send out Special Police Officers to this Country for the purpose of investigating into the Case’.


P/146 Burma : The Curse of Independence
After Saw was hanged, we find the new British ambassador to a now independent Burma writing to one M.E. Dening in the Foreign office about someone of importance in the League or the police, ‘[He has undoubtedly taken the major part in bringing Saw to the gallows, and that too by methods not entirely in accord with Queensbury rules.’[47] Although the Foreign Office has censored the name of this party, an index in its files suggests he may have been Tun Hla Oung,[48] the CID chief who had been in overall charge of the investigation, and Tun Hla Oung’s record of service with SOE reflects a disquieting question concerning his ‘trustworthiness’.[49] In January 1947, he was modest district superintendent of police with a past record of hostility to the League, and, on 28 March 1947, after the Attlee-Aung San Agreement, he tendered his application for early retirement—only to withdraw it soon afterwards when Kyaw Nyein offered him the plum job of deputy inspector general of police.[50] { Shelby Tucker (2001:p146) Burma: Curse of Independence}

 Click on the following link for more.
[ Burma: Curse of Independence By Shelby Tucker (2001) ]
 Also refer the following.It is only the view of the author of original article. We just share for information.

No comments:

Post a Comment