Friday, April 18, 2014

ျမိဳ ၊ မရူ ၊ မူေရာင္ ၊ မရမၼ ာ၊ ခမီး ႏွင့္ ကရင္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးမ်ား။“ျမိဳ” ဟူေသာ ေဝါဟာရကုိ ေပမူတင္၍ အေစာဆုံး ေတြ႕ႏုိင္ေသာက်မ္းမွာ ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၅၈ ခုႏွစ္တြင္ ရခုိင္ပညာရွိ အဒူမင္းညိဳ ေရးသားေသာ “ဘေစာျဖဴသမီး ဧခ်င္း” တြင္ျဖစ္ပါသည္။ 1 ျမန္မာေက်ာက္စာမ်ားတြင္လည္း ခရစ္ႏွစ္ ၁၄၄၂ ခုႏွစ္၊ နရသီဟပေတ့မင္း ေရးထုိးေသာ စစ္ကုိင္းထူပါရုံ ေက်ာက္စာ၊ စာေၾကာင္းေရ (၂၀) တြင္လည္း ေတြ႔ရပါသည္။ 2 ထုိ႔ေနာက္တြင္ ရခုိင္ရာဇဝင္က်မ္းမ်ားျဖစ္ၾကသည့္ ရခုိင္မဟာရာဇဝင္ေတာ္ၾကီး၊ ဓညဝတီရာဇဝင္သစ္၊ မာရယုႏွင့္ ေဗဒါရွင္းတမ္း စေသာက်မ္းဂန္မ်ား၌လည္းေကာင္း၊ အခ်ိဳ႕ေသာ စာအုပ္စာေပမ်ားတြင္လည္းေကာင္း၊ ျမိဳလူမ်ိဳးမ်ားအေၾကာင္းကုိေရးသားၾကရာ၌ “ျမိဳ” ဟူေသာ ေဝါဟာရအျပင္ “ျမဳံ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ျမဳန္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ျမဳမ္” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ျမဴ” ဟူ၍လည္းေကာင္း၊ “ျမိဳ႕” ဟူ၍လည္းေကာင္း မူကြဲစာလုံးေပါင္းဟန္မ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ေရးသားထားပါသည္။ ျမဳံ၊ ျမဳန္၊ ျမဳမ္၊ ျမဴ၊ ျမဳိ႕ ဟူေသာ အေရးအသားမ်ားသည္ “ျမိဳ” လူမ်ိဳးမ်ားကုိ ေရးသားထားေၾကာင္း မွတ္ယူႏုိင္သည္။ အဘယ္ေၾကာင့္ဆုိေသာ္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ ရခုိင္ျပည္နယ္ရွိ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ားတြင္ ျမဳံ၊ ျမဳန္၊ ျမဳမ္၊ ျမဴ၊ ျမဳိ႕ လူမ်ိဳးမ်ားကုိ မေတြ႕ႏုိင္ေတာ့ျခင္း၊ ေက်ာက္ေတာ္ျမိဳနယ္၊ ဘူးသီးေတာင္ျမိဳ႕နယ္ႏွင့္ ေမာင္းေတာျမိဳ႕နယ္မ်ားတြင္ အိႏၵိယတုိင္းရင္းသားမ်ားက “ျမိဳ” လူမ်ိဳးမ်ားကုိ “ျမဳံဂ်ာ” ဟု ေခၚေဝၚေနၾကျခင္း၊ 3 ျမိဳလူမ်ိဳးမ်ားသည္ မ်က္ေမွာက္ေခတ္ထိ တုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စု တစ္စုအျဖစ္ အထင္အရွား အေျခခ်ေနထုိင္လ်က္ရွိေနၾကျခင္း စသည့္ အေၾကာင္းအခ်က္မ်ားကုိ ေထာက္လွ်င္ အထက္ပါ ရခုိင္ရာဇဝင္က်မ္းႏွင့္ အျခားေသာ စာအုပ္စာေပတုိ႔၌ အေရးအသားျပဳၾကေသာ “ျမဳံ၊ ျမဳန္၊ ျမဳမ္၊ ျမဴ၊ ျမဳိ႕” ဟူေသာ စာလုံးေပါင္းဟန္မ်ားသည္ “ျမိဳ” လူမ်ိဳးမ်ားကုိပင္ ရည္ညႊန္းေရးသားထားျခင္းျဖစ္မည္ဟု ယူဆရပါသည္။{ ေဒါက္တာ ေက်ာ္သိန္း (ေျမာက္ဦး)၏ ျမိဳ(ေခၚ)ခမီ လူမ်ိဳးတုိ႔၏ ေနာက္ခံသမုိင္း (၁) }


သတင္းအျပည့္အစံု ကို ဒီမွာ ႏွိပ္ျပီး ဖတ္ပါ။
 
ျမိဳ ၊ မရူ ၊ မူေရာင္ ၊ မရမၼ ာ၊သက္ လူမ်ိဳးမ်ား အေႀကာင္းကို ကၽႊန္ေတာ္တို ့ ဝန္ဇင္းမင္းရာဇာ ဘေလာ့ဂ္ တြင္ ေဖာ္ျပထား သည္လည္း ရွိပါသည္။
ဤသမိုင္း အေထာက္အထား မ်ားကို အေျခခံ ၍၊ ဗမာ (ဝါ) ျမန္မာ (ဝါ) မရမၼ ာ=Marmas (ျမန္မာတို့) သည္ ျမိဳ (မရို)=Mro ၊ မရူ=Mru ၊ မူေရာင္= Murong ႏွင့္ ဇာတိမ်ိဳးရိုး အတူူတူပင္ ျဖစ္သည္ဟု ဆိုနိဳင္ ေပသည္။ တနည္း အထက္ အဆိုပါ လူမ်ိဳးစုမ်ား မွာ လူမ်ိဳး တမ်ိဳး တည္း ျဖစ္၏။ “သက္”=Sak=Saka=Sakyan=Sythian=Parthian လူမ်ိဳးက ေမြးဖြား ဆင္းသက္ ခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ အထက္တြင္ ေဖာ္ျပသည့္ အခ်က္အလက္မ်ား ကို ႏႈိင္း ယွဥ္ေလ့လာ က ဤလူမ်ိဳးမ်ားမွာ ေရွး ျပဴလူမ်ိဳး ႏွင့္ သက္လူမ်ိဳး တို့ မွ ေပါက္ဖြား ဆင္းသက္ လာျခင္းျဖစ္ေႀကာင္း ေတြ ့ရွိရေပသည္။
သူတို ့ရဲ့  ရုပ္အဆင္း အသြင္ သ ဏၭာန္ ၊ ဓေလ့ထံုးတမ္း၊ ေနထိုင္ စားေသာက္ပံု စသျဖင့္ ႏႈိင္းယွဥ္ေလ့လာ ႀကရပါမည္။
   
ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ နိဳင္ငံ တြင္း ေရာက္ေန ေသာ ဗမာ (ျမန္မာ) တိုင္းရင္းသားမ်ား တြင္ ျမိဳလူမ်ိဳး မ်ား လည္းပါ၏။


RFA မွ အခုလို သတင္း ေဖာ္ျပထား၏။
“ရခိုင္ျပည္နယ္ဘက္ကို ေရႊ႕ေျပာင္းလာၾကတဲ့ ရခိုင္မ်ိဳးႏြယ္စုေတြထဲမွာ ဒိုင္းနက္၊ ၿမိဳ၊ မာရမာႀကီး၊ ခမီး စတဲ့ လူမ်ိဳးႏြယ္စုေတြ အမ်ားဆံုးျဖစ္ၿပီး လက္ရိွ အိမ္ေထာင္စုေပါင္း ၄၀၀ ရိွတယ္လို႔ ဗဟိုေက်ာင္းတိုက္ ဆရာေတာ္ အရွင္အာစာရက မိန္႔ပါတယ္။”
သတင္းအျပည့္အစံု ကို ဒီမွာ ႏွိပ္ျပီး ဖတ္ပါ။


ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား ႏွင့္ ျမိဳလူမ်ိဳးမ်ား ။
ကရင္လူမ်ိဳးမ်ား မွာ  ျမိဳလူမ်ိဳးမ်ား ေတာ္ေတာ္ပင္ တူသည္ကိုေတြ့ ရပါသည္။ ဆက္လက္ သုေတသန (Research) ျပဳလုပ္ရပါဦးမည္။

 


ကရင္အမ်ိဳးသားေမာင္မယ္စံုတဲြ(Photo Source: Courtesy of Google)


The following photos: Courtesy of marrayu.blogspot.sg.
ေအာက္ေဖာ္ျပပါ ဓါတ္ပံုမ်ားကို မာရယု ရင္ခြင္ မွ ကူးယူ တင္ျပပါသည္။
 

ျမိဳ အမ်ိဳးသားေမာင္မယ္စံုတဲြ

 


ခမီး အမ်ိဳးသားေမာင္မယ္စံုတဲြ