Tuesday, April 22, 2014

ျမန္မာ့သမိုင္းလမ္းတိုမ်ား။         သမိုင္းဆရာႀကီး ေဒါက္တာသန္းထြန္းက သူသမိုင္း ဘာသာကို ေလ့ လာျခင္းမွာ မ အ ေအာင္လို ့ ဟုဆိုခဲ့၏။ သူ ့အျမင္ႏွင့္ သူ ့စကားမွန္၏။ ျမန္မာလူငယ္မ်ား သမိုင္းမေလ့လာ က မိမိတို ့၏ ဇာတိအမွန္ကို မသိနိုင္ေပ။ ဇာတိမွန္ ကို မသိလွ်င္ ဇာတိမာန္လည္း မရွိနိုင္ေတာ့ပါ။ သမိုင္းကိုဖတ္ယံုႏွင့္ မျပီးပါ။ ေလ့လာရပါမည္။ ဤေနရာ တြင္ “ေလ့လာ” ဟူေသာ ျမန္မာ ေဝါဟာရ ကို အနည္းငယ္ အက်ယ္ဖြင့္ ရွင္းျပလိုပါသည္။ “ေလ့လာ” သည္ဆိုျခင္းမွာ ေသခ်ာစြာ စူးစမ္းျခင္း တနည္းအားျဖင့္ သုေတသနျပဳျခင္းျဖစ္ပါသည္။ သို ့ရာတြင္ မိမိ အထူးျပဳ ေလ့လာလိုက္စား ေသာ ပညာရပ္တြင္ မိမိကၽႊမ္းက်င္ ရမည္ျဖစ္ျပီး၊ အဆိုပါ ဘာသာရပ္ နယ္ေျမတြင္ မိမိနိုင္ငံ ၏ တာဝန္ကို ထမ္းေဆာင္ရပါသည္။ “ကိုယ့္တာ ကို လံုရပါမည္။”

စာေရးသူ ကၽႊန္ေတာ္ (၇) တန္းအထိသာ သမိုင္း ဘာသာရပ္ကို သင္ယူခဲ့ပါသည္။ အေႀကာင္းကား ထိုေခတ္ ပညာေရးစနစ္ အရ သိပ္ပံ ႏွင့္ ဝိဇ္ဇာ ဘာသာရပ္ မ်ာ ကို (ဂ) တန္း (အဌမ တန္း) တြင္ သီးျခားခြဲ   သင္ႀကားပို ့ခ်ေသာေႀကာင့္ျဖစ္ပါသည္။ သို ့ေသာ္ ကၽႊန္ေတာ္တို့ အ သြား၊ တံုး သြား သည္ေတာ့ မဟုတ္ပါ။” သမိုင္း တာ” တြင္   “သမိုင္း ဆရာမ်ား” က လံုေအာင္ (လံုျခံဳ ေအာင္) ထမ္းႀကမည္ ဟု အျခား ဘာသာရပ္မ်ား ကိုေလ့လာ သူမ်ားက ယူဆႀကမည္မွာ သဘာဝ က်ပါသည္။ စာရႈသူ မ်ားထဲမွာလည္း စာေရးသူ ကၽႊန္ေတာ္ ကဲ့သို ့ သမိုင္းဘာသာရပ္ ကို အထူးျပဳ ေလ့လာျခင္း မဟုတ္ဘဲ၊ ေဆးပညာယူခဲ့ျပီး ခဲြစိတ္အထူးကုဆရာဝန္ႀကီးမ်ား၊ သမားေတာ္ႀကီးမ်ား၊ အဂၤ်င္နီယာ ပညာမ်ားကို သင္ယူကာ အဂၤ်င္နီယာႀကီးမ်ား အျခား ဘာသာရပ္မ်ားမွာ လည္း ဆရာတဆူ ကဝိတဆူ ျဖစ္လာႀကသည့္ လူႀကီးမင္းမ်ား မေရမတြက္ နိဳင္ေအာင္ရွိပါသည္။ မိမိ ဝါသနာ အေလွ်ာက္ မိမိ ေလ့လာဆည္းပူး လို ရာကို လံု ့လ စိုက္ထုတ္ကာ ကၽႊမ္းက်င္ရာ လိ မၼာ ဆိုသကဲ့သို ့ ေကာင္းစြာေအာင္ျမင္ေပါက္ေရာက္ခဲ့သူမ်ား ထုႏွင့္ေထး ျဖစ္ပါသည္။ ရိွပါသည္။ 

ဤေနရာတြင္ အဂၤ်င္နီယာျဖစ္လာသူ ကၽႊန္ေတာ္မွာ အသက္ႀကီးမွ သမိုင္းကို မျဖစ္မေန ေလ့လာခဲ့ျခင္းျဖစ္ေပသည္။ အေႀကာင္း ေသာ္က မလုပ္မျဖစ္ ၍ဟုသာ ေျပာလိုပါသည္။ တနည္း မ အ ေအာင္လို ့ ယူဆလိုက ယူဆနိုင္ပါ၏။ ဆိုခဲ့သည့္ အတိုင္း ေလ့လာ စူးစမ္းရွာေဖြ ရာတြင္ ေတြ ့ရွိရေသာ အေႀကာင္းအရာမ်ား ကို က်ိဳးေႀကာင္း ညီစြာ သံုးသပ္တင္ျပပါမည္။ ျမန္မာနိဳင္ငံ ကၽႊန္ျဖစ္ခဲ့စဥ္က ကိုလိုိုိုနီ ျဗိတိသွ် အစိုးရ အရာရွိ မ်ား ႏွင့္ အခ်ိဳ ့ သမိုင္းဆရာမ်ား သူတို ့၏အလိုက် ျမန္မာ (ဗမာ) သမိုင္း ကိုေရးခဲ့ ႀကသည္မ်ား ရွိ၏။ သို့ေသာ္ ျမန္မာ(ဗမာ) ႏွင့္ အေရွ့ ေတာင္အာရွ၏ သမိုင္းကို အျခား မွန္ကန္တိက်စြာ အေထာက္အထားမ်ားျဖင့္ ဘက္မလိုက္ဘဲေရးခဲ့ ႀကေသာ အျခား အေနာက္တိုင္း သမိုင္းသုေတသီမ်ား၊ သမိုင္းဆရာမ်ား အျမားအျပားပင္ ရိွခဲ့ပါ၏။ ရိွေနဆဲလည္း ျဖစ္ပါ၏။  သို ့ျဖစ္ ၍စာေရးသူ ကၽႊန္ေတာ္အပါအဝင္ မ်ားစြာေသာ သုေတသီ မ်ားေလ့လာခြင့္ ရျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ကၽႊန္ေတာ္သည္ လွ်ိဳ  ့ဝွက္ေသာ ျမန္မာ့သမိုင္း ၏ လွ်ိဳ ့ဝွက္ခ်က္၊ ျမွပ္ကြက္ ၊ ဟာကြက္ အခ်ိဳ  ့ ကို စူးစမ္း ေဖာ္ထုတ္နိဳင္ ခဲ့ပါသည္။ ဤသည္မ်ားကို လွ်ပ္စစ္ အဂၤ်င္နီယာ ျဖစ္သည့္ အေလွ်ာက္ လွ်ပ္စစ္ အဂၤ်င္နီယာသံုး ေဝါဟာရ ျဖင့္ ေျပာရေရးရ မည္ဆိုပါလွ်င္၊ ျမန္မာ့ သမိုင္းလမ္းတိုမ်ား (Burmese History Short Circuits) ကို ရွာေဖြေတြ ့ရွိခဲ့ ျခင္း ဟုဆိုရပါမည္။

နံပါတ္ (၁) ဗမာ ဆိုသည္ ကား အဘယ္နည္း။
ဗမာဆိုသည္မွာ ဗရာမာေဒသ= ျဗာမာေဒသ (Brahmadesa) ဆိုသည့္ ေဒသႀကီး၊ တိုင္းျပည္ႀကီးတြင္ မွီတင္းေနထိုင္ ႀကေသာတိုင္းရင္းသား လုမ်ိဳးစု အားလံုး ကိုေခၚျခင္းျဖစ္ပါသည္။ ဗရာမာေဒသ  မွာ ေရွး အႏၵိယ  နိုင္ငံႀကီး ( ယေန ့ေခတ္ အႏၵိယ ၊ ပါကစ္စတန္၊ နီေပါလ္ ၊ သိရီလကၤာ ႏွင့္ ဘန္ဂလာေဒ့ရွ နိဳင္ငံမ်ား ႏွင့္ အာဖဂံ နစ္စတန္၏ အစိတ္အပိုင္း = Gandaha =today’s Kandaha ပါ ဝင္ေသာ အႏၵိယ  နိုင္ငံႀကီး= Greater India) ဘာရာတ (Berates)သို ့မဟုတ္ ဟင္ဒူစတန္ (Hindustan) ၏ အစိတ္အပိုင္းတခု ျဖစ္ခဲ့၏။

    ဤ ဗရာမာေဒသ ႀကီးအတြင္းတြင္ ယေန ့ကမ္ေဘာဒီးယား (ကန္ပူးခ်ား) သို ့မဟုတ္ ျမန္မာမႈျပဳက  ကေမၻာဇ ၊ ႏွင့္ လာအိုႏွင့္ ယိုးဒယား = သွ်မ္း (Siam) ၊(တနည္းအားျဖင့္ ကေမၻာဇ ဟုလည္းေခၚနိဳင္၏) နိဳင္ငံတို ့၏ အစိတ္အပိုင္းအေတာ္မ်ား မ်ားပါဝင္ပါ၏။ ဗရာမာေဒသ ႀကီးတြင္ ကနဦး  ေနထိုင္ႀက သူမ်ားမွာ    အႏၵိယ ႀကီးမွ ဆင္းလာခဲ့ႀကေသာ လူမ်ိးစုမ်ားျဖစ္ေပသည္။ မင္းလုပ္အုပ္စိုးခဲ့သာ မ်ားမွာလည္း အႏွီလူမ်ိဳးမ်ားပင္ျဖစ္ပါ၏။ ထိုလူမ်ိဳးမ်ား၏ မူလဇာတိ မွာ အႏၵိယနိဳင္ငံႀကီး၏ အေနာက္ေျမာက္ႏွင့္ ေျမာက္ပိုင္း ပန္ဂ်တ္ဘ္၊ အာဖဂန္ ေတာင္ပိုင္း ႏွင့္ နီေပါလ္ နိဳင္ငံ တို ့ျဖစ္ပါသည္။ သွ်မ္း (Siam)ေခၚ ကေမၻာဇ လူမ်ိဳးတို ့၏ ဇာတိမွာ အာဖဂန္နစ္တန္ ေတာင္ပိုင္း ပါရ္မီ အေသး (Little Pamir) ဟု ဆိုႀက၏။ ဤ သို ့ဆိုကား ကခ်င္၊ ကရင္၊ ကယား၊ ခ်င္း၊ သွ်မ္း၊ မြန္-ျမန္မာ-ရခိုင္ ႏွင့္ ဗမာ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳး စု ငယ္မ်ား အားလံုး မွာ ဗမာ (ျမန္မာ) လူမ်ိဳးမ်ားသာ ျဖစ္ဘိ၏။ ကိုလိုိုိုနီ ျဗိတိသွ် အစိုးရ က ခဲြျခားအုပ္ခ်ဳပ္ခဲ့ ၍လည္းေကာင္း၊ မိမိတို ့ ဘာသာဘာဝ ေဒသ အစြဲ၊ မိဘ ရိုးရာ အစဲြ ကေလး မ်ားေႀကာင့္ လည္းေကာင္း နဂိုရ္ ပုဂံ ေခတ္ ျပဴ ၊မြန္ ၊ျမန္မာ ၊သက္ မွ ေန၍ လူမ်ိဳးႏြယ္ေပါင္း ၁၃၅ မွ ၂၃၀ (၂၃၀ မွာ ေရွးက ကၽႊန္ေတာ္ ဖတ္ခဲ့ဖူးျခင္း ျဖစ္ ၍ ကံေသကံမ မဆိုလိုပါ၊ ပြားလာျခင္း ကို ဆိုျခင္းသာျဖစ္ပါ၏။) ထိ ရိွသည္ ဆို၏။ 

ေနာက္တခ်က္ ဗမာ ႏွင့္ ျမန္မာ မွာ အနက္ အတူတူ ပင္ျဖစ္၏။ The transliteration from Brahma to Mramma. And also  “Brom” to “Prom” = Prome (ျပည္ျမိဳ ့). ယေန ့ ဖႏြမ္းပင္ ဟု ေခၚေသာ ့ကမ္ေဘာဒီးယား (ကန္ပူးခ်ား) ျမိဳ ့ေတာ္မွာ လည္း ေရွးက ေတာ့ “Brom” ဟုသာ ေခၚခဲ့တဲ့ မေထာက္အထားမ်ား ရိွပါသည္။ ေအာက္မွာ အဂၤလိပ္ဘာသာျဖင့္ ေကာက္ႏႈတ္ကိုးကားပါသည္။

Burma is known to the Manipuris as Maran , to the Shans and Assamese as Man, and to the Palaungs as Mrang. The Takings call the Burmans Hamera, which is abbreviated to
Hame. To the European writers of the i6th, 17th and i8th centuries, the country was known as ' Buraghmah,' and to the people of Bengal it is known as ' Brahmodesh’  which is the Bengali form of the Pali designation ‘Brahmadesa ' or the country of Brahma, the creator of the Hindu Triad. Now, ‘b ' and ' m ‘ are interchangeable in the Indo-Chinese languages, and ' Brahma ' became ' Mrahma,' and the letter ‘h ' being, by assimilation, changed into ' m ' the word ' Mrahma’ assumed the form ' Mramma '.{Taw Sein Ko (1913)pp:19}[1]
            Burmese prose, the form ' Mranma ' is used, while in works written in Pali, the form ' Mramma-desa ' invariably occurs. The derivation of the word ' Mranma ' is intimately connected
with that of the word ' Prome,' the centre of the Brahma cult and of Brahmanical influence. This word should be spelt ' Prohm,' because it is another form of the Talaing name 'Brohm. Again, ' Brohm ' is another form of ' Brahm', ‘a' and ‘o ' being interchangeable. Therefore, Prome means, ' the City of Brahma.' There is thus every reason to suppose that, in the first century A.D., when the fugitives from Prome found an asylum at Pagan, they were known to the surrounding tribes as the ' people from the City of Brahma ' or simply as the ‘Brahma People.’{Taw Sein Ko (1913)pp:19-20}[1]
အျပည့္အစံုကို ဒီမွာ ႏွိပ္ ၍ဖတ္ပါ။
မြန္ ၊ မြန္-ခမာ၊ ျပဴ( တရစ္ဆူ) နွင့္ ျမန္မာ (ဗမာ)

နံပါတ္ (၂) ဗိသ္သနိဳး ဟုေခၚေသာ ဗီရွနဴ ျမိဳ ့ေတာ္။
ဗီရွနဴ လို ့ ေခၚတဲ့ အႏၵိယ  ဗရာမင္ ဟင္ဒူတို ့ရဲ့ ျမိဳ့ေတာ္ ႀကီး ကို ၁၉၀၀ ခု ႏွစ္ ကာလ က ကိုလိုနီ ျဗိတိသွ် အစိုးရ အရာရိွ မ်ား ေတြ ့ ခဲ့ သည့္ အခါ၊ ဗမာ (ျမန္မာ) ျပည္ အႏၵိယနိဳင္ငံႀကီး ၏ အစိတ္အပိုင္းျဖစ္ခဲ့တာကို သိသြား၏။  ထို ့ေႀကာင့္ ဆက္လက္တူးေဖာ္ ျခင္းမျပဳေတာ့ ဘဲ ဥပါယ္ တမည္ေျပာ ၍ ရပ္ထားခဲ့၏။ ရည္ရြယ္ခ်က္မွာ အႏၵိယ နိုင္ငံသား (တိတိက်က် ဆိုရ လွ်င္ ၊ အႏၵိယ  ေျမာက္ပိုင္းသား)မ်ားႏွင့္ ဗမာ မ်ားကို မေပါင္းစည္းမိေစလို ျခင္းျဖစ္၏။ အႏၵိယ နိဳင္ငံ   ေျမာက္ပိုင္း သားမ်ား မွာ ပုဆိုးမဝတ္ႀကပါ၊။ ေဘာင္းဘီသာ ဝတ္ႀကပါသည္။ ဗမာတို ့၏ တေကာင္း အဘိရာဇာ ဘုရင္သည္ အႏၵိယ နိဳင္ငံ အေနာက္ ေျမာက္ပိုင္းမွ လာခဲ့၏။ အဘိရ္ (Abir) ဆိုသည့္ အႏၵိယ  ဘာသာစကား (ဝါ) ကုလားစကား ၏ အနက္ အဓိပါယ္မွာ ဤ သို ့ျဖစ္၏။ 

ဘိရ္= ေႀကာက္ရြံ  ့မႈ၊ ေႀကာက္တတ္ေသာ၊ေႀကာက္တတ္သူ
အဘိရ္ (Abir)= ေႀကာက္ရြံ  ့မႈ ကင္းေသာ၊ မေႀကာက္တတ္ေသာ၊ မေႀကာက္တတ္သူ
အဘိရာဇာ = Abiraj= မေႀကာက္တတ္ေသာမင္း ဘုရင္။
အဘိရာဇာ ဝါ Abiraj မွာ  သာကီဝင္ (Sakyavamsa) မင္း ျဖစ္ပါသည္။ အဘိရာဇာတို့ မ်ိဳးဆက္ကို  သက္ ဝါ Sak or Saka ဟူ   လည္းေခၚပါသည္။ သာမန္ အရပ္သားမ်ား ကိုကား သက္လူမ်ိဳး ဟုေခၚႀက၏။
ျပဴ နွင့္ သက္လူမ်ိဳး တို ့အေႀကာင္း အျပည့္အစံုကို ဒီမွာ ႏွိပ္ ၍ဖတ္ပါ။

 
 
နံပါတ္ (၃) မိခင္ ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီး (River Iravati)
ယေန ့ ျမန္မာ တို ့ ခ်စ္ျမတ္နိဳးစြာ၊ ကာကြယ္ ထိန္းသိမ္း ေနႀကတဲ့ မိခင္ ဧရာဝတီ ျမစ္ႀကီး ၏ မူရင္း အမည္မွာ အီရာဗာတီ=အီရာဝတီ (River Iravati) ျဖစ္ပါ၏။ ဧရာဝတီ ကို Airovati (Ravi) လို ့လည္းေခၚခဲ့ႀကပါသည္။ ထိုနည္းတူစြာ ခ်င္းတြင္းျမစ္၏ အမည္ရင္းက သာလာဝတီ (ဝါ) သာရာဝတီ (ဝါ) ဆာရာ့စ္ ဝတီ ျမစ္ (River Sarasvati or Sarawati) ျဖစ္ခဲ့ပါ၏။ စစ္ေတာင္းျမစ္၏ အမည္ရင္းမွာမူ၊ ခ်ီတန္း (Chittang) ျဖစ္ပါ၏။ ဤျမစ္ႀကီးမ်ား၏ နာမည္တူ ျမစ္ႀကီးမ်ား (Sister Rivers by same names ) အႏၵိယ နိဳင္ငံႀကီး တြင္ ထို အခ်ိန္အခ် လြန္ခဲ့ ေစာ ႏွသ္ ေပါင္း ၂၈၀၀- ၃၀၀၀ (ႏွစ္ ေပါင္း ႏွစ္ေထာင့္ရွစ္ရာ သံုးေထာင္ ခန္ ့က) အႏၵိယ အေနာက္ေျမာက္ အရပ္ ႏွင့္ အလယ္ပိုင္း ကို ျဖတ္သန္း စီးဆင္း ခဲ့ေႀကာင္း ေတြ ့ရိွရပါ သည္။ ယခုအခါ (River Iravati) မွာ River Ravi အမည္ျဖင့္ ဆက္လက္ စီးဆင္းလွ်က္ရွိျပီး ထို ျမစ္၏ ေနာက္ အမည္ ကြဲတခု မွာ River Perushani ျဖစ္ေႀကာင္း အႏၵိယ နိဳင္ငံႀကီး၏ ေရွးေဟာင္း သမိုင္းစာအုပ္မ်ားတြင္ ဖတ္ရမွတ္ရပါသည္။ 

Vedic Saraswati (www.gsbkerala.com/saraswatih.htm)

{as a 1600 km. long river . Another place where Saraswati will be traced is Thanesar, capital of Harshvardhan, a few kilometres from Kurukshetra. "Saraswati flowed here also and we have marked six points to trace its route," says Jagmohan. Plan also is to excavate seven mounds in Rakhigarhi, where minister claims five are of Harappan lineage and two of pre-Harappan times. With all this work, Jagmohan is "confident that Saraswati will come alive."}
It is clear from the vedic texts, that the Rigvedic people lived on the banks of a river called the Saraswati.
The major rivers of north-west (Punjab, Sindh, Rajasthan & Gujrat) were: Saraswati, Sindhu (Indus), Shatadru (Sutlej), Vipasa (Beas), Vitasa (Jhelum), Parushni (Ravi) or Iravati, Asikni (Chenab), Yamuna, Drishadwati and Lavanavati. All rivers have changed their courses since Vedic times. Of these, three rivers: Saraswati, Drishadwati and Lavanavati no longer exist.
There were about 300 cities (plus so many supporting towns & villages) along the banks of saraswati. It was called Saraswati-Sindhu Civilization.
Saraswati: The Goddess of Knowledge
 
ယခုအခါ  River Saraswati ၏ အလယ္ပိုင္းႀကီးတခုလံုး မွာ ေျမငလ်င္ ဒဏ္ေႀကာင့္  သား (THAR Desert) သဲကႏ ၱာရ ထဲမွာ တိမ္ျမွပ်ေျပာက္ကြယ္သြား ျပီး ျမစ္ညာ အပိုင္းမွာ ဂါတ္ဂါး (Ghaggar) အမည္ျဖင့္ စီးဆင္းေနသည္ကိုေတြ ့ရပါသည္။ ေဖာ္ျပပါ ျမစ္ေႀကာင္းျပ ေျမပံု ႏွစ္ခ်ပ္ကို ရႈပါ။ ဂါတ္ဂါး (Ghaggar) မွာ ဂဂၤါ ျမစ္မဟုတ္ပါ။ ဂဂၤါ ျမစ္ ကို ညာဘက္ကေျမပံုတြင္ Ganga အမည္ျဖင့္ေတြ  ့နိဳင္ပါသည္။ 
 

 

Course of River Saraswati
In Vedic times the rivers Beas, Jhelum, Ravi (River Iravati) & Chenab joined Sindhu, to form one channel from Himalayas to the Arabian Sea.
Saraswati and her tributary rivers: Yamuna, Sutlej, Drishadvati and Lavanavati formed the other channel from Himalayas to the Arabian Sea. Saraswati was a mighty river with three sources in the Himalayas. Her bed was as vast as 10 km in some places. The river course was dotted with lakes and ponds.
In the very early days, Saraswati met the Arabian Sea at the Rann of Kachh. After the level of Rann increased, she crossed the Rann to join Arabian Sea at the gulf of Khambat.
Here is the proposed course of the northwestern rivers during Vedic times:
ကၽႊန္ေတာ္တို ့ ေစာေစာပိုင္းက တင္ျပျပီးသည့္ စာတန္းမ်ား ကိုေအာက္တြင္ ေဖာ္ျပပါသည္။ 
ဧရာဝတီ ႏွင့္ ျမန္မာျမစ္မ်ား 

နံပါတ္ (၄) က်န္စစ္သားမင္း၏ ဇာတိမ်ိဳဳးရိုး နွင့္ စြမ္းေဆာင္မႈ။


Date updated: 29th April 2014 updated
  (4-1) Anoratha left two sons when he died in 1077: Solu, born of a wife he had married before becoming king [30] and Kyanzittha, son of the Indian or Arakanese princess[31]  Panchakalyani but probably really fathered by a mandarin who had been entrusted with bringing her to Pagan.[32] After having barely escaped death in his early years during a “massacre of the innocents” ordered by Anoratha, [33] Kyanzittha, suspected of being the lover of Queen Manichanda, or Chandadevi, daughter of the king of Pegu, was banished from the court.[34]  {Ref: The Indianized   States of Southeast Asia by G. Coedes }
(၄-၁) အေနာ္ရထာမင္း၏ သံသယ။
က်န္စစ္သားမင္းကို အေနာ္ရထာမင္း ၏ ဒုတိယမိဖရား ျဖစ္ေသာ အိႏၵိယ မင္းသမီး (သို ့မဟုတ္ ) အာရကန္ (ရခိုင္) မင္းသမီး ပဥၥကလ်ာဏီ (ပန္ခ်ာ့ကလ်ာဏီ) ကဖြားျမင္ သည္၏ဟု ဆိုပါသည္။ သို ့ရာတြင္ အျငင္းပြားစရာ တခုက က်န္စစ္သားကို အေနာ္ရထာမင္း ၏လူယံု (mandarin) နွင့္ ပန္ခ်ာ့ကလ်ာဏီ တို ့ ပုဂံသို ့ ေဆာင္ယူရာ လမ္းခရီးတြင္ မွားယြင္းရာ မွေနာင္ က်န္စစ္သား  ျဖစ္လာမည့္

ကေလးကိုရသည္ဟု ေကာလာဟလ ျဖစ္ျခင္းပါ။ ဒါကလည္း အေနာ္ရထာမင္းက သံသယလြန္ကဲျခင္း ျဖစ္နိဳင္ပါသည္။ သို ့ျဖစ္ ၍ စာေရးသူ ကၽႊန္ေတာ္က က်န္စစ္သားမင္း သည္ အေနာ္ရထာမင္း ၏ သားေတာ္ဟုသာ ယူဆပါသည္။ က်န္စစ္သားမင္း တြင္ ခမည္းေတာ္ အေနာ္ရထာမင္းႏွင့္ တူညီေသာ လက္ရံုးရည္၊ ႏွလံုးရည္ နွင့္ စြမ္းေဆာင္ခ်က္မ်ားစြာရွိခဲ့သည္ က သာဓက ျဖစ္ပါသည္။ mandarin ၏ လံုးေကာက္ အဓိပါယ္ ကား၊
mandarin  (noun) a person who has a very important job in the government, and who is sometimes considered to be too powerful: It often seems that true power lies with the Civil Service mandarins, rather than MPs and cabinet ministers.  (4-2)  In 1103, Kyanzittha sent to China the first Burmese embassy that is mentioned in the History of the Sung.[62] Three years later, in 1106, “envoys of the kindom of P’u-kan (pagan0 having come to offer tribute, the emperor at first gave the order to receive them and give them the same treatment accorded the envoys of Choulien(Chola), but the president of the Council of Rites made the following observations; ‘Chou-lien is a vassal of San-fo-ch’I;[63] that is why during the hsi-ning years (1068-1077) it was enough to write to the king of this country on heavy paper, with an envelope of plain material. The king of P’u-kan, on the other hand, is a soverign of the great kingdom of the Fan (the Brahmans; that is, the Indian countries). One must not behave disdainfully toward him. One ought to accord to him the same honours as to the princes of Ta-shih (Arabs) and Chiao-chih (Tongking), by writing to him on silk with flowers of gold, white on the back, a letter which you enclose in a little box ringed with gold, with a silver lock and double envelope of taffeta and satin.’ The emperor approved of his observations and decided that it would be thus.”[64] I have cited this passage in its entirety because it shows the prestige that the kingdom of Pagan already—only sixty-two years after the accession to power of Anortha, who was its real founder—enjoyed at the court of China, which was always anxious to maintain an exact hierarchy among foreign sovereigns.


(၄-၂) ဗမာနိင္ငံကို တရုတ္ျပည္က တန္းတူရည္တူ လက္ခံျပီး ခ်စ္ႀကည္ေလးစားျခင္း။
တရုတ္အင္ပါယာဘုရင္မင္း (၁၀၆၈-၁၀၇၇) က က်န္စစ္သား၏ သံတမန္မ်ားကို လက္ခံ ဆက္ဆံ ပံုမွာ ဗမာနိုင္ငံကို တန္းတူထား ၍ သဝဏ္လႊာကို ေရးသား၊ စာအိတ္တြင္ထည့္ပံု က အစ အခ်ဳပ္ အျခာ အာဏာရွိေသာနိုင္ငံဟုသတ္မွတ္ခဲ့သည့္ အေထာက္အထားျဖစ္၏။ ဗမာနိုင္ငံကို တရုတ္ဘာသာစကားျဖင့္ “ဖန္း =  Fan (the Brahmans; that is, the Indian countries) ဗရာမင္တို ့၏ အိႏၵိယနိုင္ငံမ်ား.” ဟု အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ျခင္းျဖစ္ပါသည္။ တရုတ္ဘာသာ ဟန္ယူပင္ရင္းစကား အရ ဆို လွ်င္ ေအာက္ေဖာ္ျပပါ အနက္ကို ေဆာင္ပါသည္။ 

Chinese English dictionary

  fàn Brahma / Sanskrit
No comments:

Post a Comment